Zamów ofertę
wycena orientacyjna wycena szczegółowa

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elko-bis systemy odgromowe Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

www.elkobis.com.pl

 1. Administratorem Danych Osobowych Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.elkobis.com.pl, zwanego dalej Serwisem internetowym, jest ELKO-BIS Systemy Odgromowo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 51-501, ul Swojczycka 38E, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000411989, NIP: 8952011110, REGON: 02182934, kapitał zakładowy: 100 000 zł., zwanym dalej Administratorem Danych Osobowych. Kontakt: +48 71 330 69 20
 2. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: rodo@elkobis.com.pl lub w formie pisemnej na adres ul.Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
 3. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie;
 4. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia;
 5. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań;
 6. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 7. W przypadku występowania zawierającego hiperłącze do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów społecznościowych między Administratorem niniejszego Serwisu internetowego a Administratorem danej zewnętrznej witryny występuje relacja współadmininistracji. Współadministracja ogranicza się wyłącznie do danych w zakresie niezbędnym do operacji związanych z funkcjonowaniem danego przycisku. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji czy dostawców serwisów społecznościowych. Nasi Współadministratorzy w obrębie niniejszego Serwisu internetowego to:
 8. Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook, Instagram) z siedzibą pod adresem: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia,
 9. Google Ireland Ltd. (YouTube) z siedzibą pod adresem: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin 4, D04 V4X7, Irlandia.
 10. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
 11. imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy kontakcie telefonicznym, lub formularza opinii dostępnego w naszym Serwisie internetowym,
 12. numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 13. adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Serwisie internetowego przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza opinii dostępnego w naszym Serwisie internetowym, jak również przy kontakcie telefonicznym,
 14. adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
 15. NIP oraz nazwa firmy – dane niezbędne do wystawienia wszelkich faktur i innych dokumentów związanych z prowadzonymi przez nas usługami,
 16. ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszego Serwisu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza opinii dostępnego w Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.
 17. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 18. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
 19. zawierania i wykonywania umów w związku z oferowanymi przez nas usługami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie dane przestaną być przetwarzane w momencie zrealizowania danej umowy,
 20. wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w szczególności prowadzenia dokumentacji, wystawianie faktur, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte po spełnieniu określonych obowiązków prawnych,
 21. bieżącej komunikacji związanej z funkcjonowaniem Serwisem internetowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie odpowiedzi na dane pytanie lub pytania,
 22. zgoda osoby, której dane dotyczą na wzięcie udziału w konkursie (art. 6 ust. 1 lit a RODO) – w tym zakresie Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie wycofania zgody lub zakończenia trwania konkursu,
 23. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte w momencie wygaśnięcia danych roszczeń, jednak co do zasady po upływie 3- letniego okresu przedawnienia roszczeń.
 24. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Państwo, tj. osoby, których dane dotyczą.
 25. Co do zasady dane nie są przekazywane do Państw trzecich, ponieważ dane przetwarzane na skutek stosowania narzędzi Google Ireland Ltd. oraz Meta Platforms Ireland Ltd. przetwarzane są na serwerach irlandzkich. Niemniej podmioty dostarczające te narzędzia mogą zostać zobowiązane do przekazania danych do p. trzecich, jeśli taki obowiązek nałożony zostanie na nie przez przepisy prawa. W przypadku pytań dotyczących przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych.
 26. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 27. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego ani dostarczać Państwu przesyłek z zamówionymi Produktami. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania w szczególności następującym podmiotom:
 28. świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy,
 29. będących dostawcami narzędzi CRM,
 30. świadczącym usługi księgowe,
 31. świadczącym usługi związane z obsługą IT.
 32. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora Danych Osobowych w rozumieniu przepisów RODO.
 33. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:
 34. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
 35. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
 36. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
 37. wycofania zgody w dowolnym momencie, o czym mowa w art. 7 ust. 3 RODO,
 38. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
 39. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
 40. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 41. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
 42. w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 10 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 43. niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
 44. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.
 45. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 1 lub 2 powyżej.
 46. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 47. Polityka Plików Cookies stanowi odrębny dokument znajdujący się pod adresem: https://elkobis.com.pl/polityka-plikow-cookies/
 48. Niniejsza Polityka Prywatności ma odpowiednie zastosowanie do uczestników konkursów organizowanych przez Administratora.
 49. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.